Граундфікс – грунтове біодобриво для покращення мікробіологічних процесів в ґрунті та підвищення врожайності культур

13 марта 2019 г. опубликовано в газете: Агро1 №38

Статьи Агротехнологии Граундфікс – грунтове біодобриво для покращення мікробіологічних процесів в ґрунті та підвищення врожайності культур
Граундфікс

Інтенсифікація рослинництва призвела до використання великої кількості мінеральних добрив та пестицидів, а також порушення науково-обґрунтованих сівозмін, що здебільшого має негативний вплив на ґрунтотворні процеси.


За такої хімізації сільськогосподарського виробництва в ґрунті нерідко переважають процеси, що призводять до пригнічення корисної біоти ґрунту, а це, в свою чергу, до зниження його родючості, а саме, зменшення вмісту гумусу, руйнування структури, переущільнення, підкислення чи засолення, зменшення вмісту поживних речовин в доступних формах чи порушення оптимального співвідношення між ними, накопичення в ґрунті важких металів та пестицидів, підвищення рівня ґрунтових вод тощо.

На урожайність сільськогосподарських культур впливають такі основні фактори: тип біоценозу, родючість ґрунту, погодні умови. Впливаючи на перший, ми можемо регулювати другий чинник та рівень продуктивності культур.

Від інтенсивної хімізації страждає корисна біота ґрунту, яка відповідає за ґрунтотворні процеси. В результаті переважають процеси мінералізації гумусу над гуміфікацією, збільшується кількість патогенних мікроорганізмів в ґрунті, підвищуються деградаційні процеси та знижується його родючість.

В системі землеробства важлива роль відводиться управлінню факторами природної родючості ґрунтів, серед яких особливе значення відіграють мікробні угрупування кореневої зони рослин. Для корекції їх складу і функцій та підвищення врожайності рослин застосовують мікробні препарати. Над вирішенням цієї проблеми працювали спеціалісти «Компанії БТУ-Центр».

Вони створили ГРАУНДФІКС — біодобриво ґрунтове для мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук, фіксації атмосферного азоту та переведення його в доступну для рослин форму, та підвищення ефективності використання мінеральних добрив. Біопрепарат покращує адаптивні та імунні властивості рослин, оздоровлює ґрунт (пригнічує розвиток фітопатогенів), сприяє відтворенню його родючості та запобігає деградації. До складу препарату входять такі мікроорганізми: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa, загальне число життєздатних клітин (0,5-1,5)х109 КУО/см3 а також інша корисна мікрофлора (молочнокислі бактерії, продуценти ферментів).

Одним із механізмів впливу інтродукованих в агроекосистему мікроорганізмів на ріст і розвиток рослин є виділення ними біологічно активних речовин. Бактерії здатні продукувати білки, вітаміни, інсектициди, ауксини, гібереліни, цитокініни, а також органічні кислоти та амінокислоти.

Ауксини відповідають за поділ і диференціацію рослинних клітин і тканин, стимулюють проростання насіння і бульб, прискорюють процеси коренеутворення, координують вегетативний ріст, тропізм, плодоутворення. Гібереліни впливають на поділ і елонгацію клітин, які входять до складу інтеркалярних меристем, на стимулювання цвітіння, активацію синтезу мембран і амілолітичних ферментів.

Цитокініни регулюють різні фізіологічні процеси: активізують синтез РНК і білка в клітинах шляхом активізації РНК-полімерази, стимулюють поділ рослинних клітин, сприяють розгалуженню, стимулюють проростання насіння, регулюють формування хлоропластів, підвищують стабільність фотосинтетичного апарату за водного стресу, сприяють стійкості клітин до несприятливих умов навколишнього середовища.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування (розвитку та росту) клітин та виконують багато інших важливих функцій у рослинних організмах.

Вони беруть участь у білковому і вуглецевому обміні, включаються в процеси синтезу вітамінів, ферментів, входять до складу алкалоїдів, токсинів і багатьох інших метаболітів, а також впливають на процес проростання насіння та розвиток рослин. З амінокислот синтезуються білки, які в свою чергу утворюють прості ферменти і ферментативні комплекси. Саме від білків та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість рослин до стресових умов та подолання їх наслідків.

Дослідження з використання Граундфіксу проводилися в наукових установах та на виробництві.

Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології та природокористування НААНУ, 2018 р. Проводились дослідження впливу ґрунтового добрива Граундфікс, внесеного під основну культивацію на урожайність сої, кукурудзи та соняшнику.

Ґрунт на дослідних ділянках – чорнозем типовий, легкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі — 3,3%, елементів живлення: азоту – 109 мг/кг, фосфору – 212 мг/кг, калію – 103 мг/кг. Обмінна кислотність, рН (сольовий) – 6,2.

Агротехніка вирощування для культур загальноприйнята. Основне удобрення N20P60K60. Підживлення соняшнику та кукурудзи проводилось аміачною селітрою та карбамідом в розрахунку N40. На третій день після посіву під сою, соняшник, кукурудзу внесено ґрунтовий гербіцид Примекстра TZ Голд 500SC в нормі 3-4 л/га.

Під час вегетації на сої та соняшнику проти злакових бур’янів застосовувався Фюзілад Форте в нормі 1,5 л/га. На кукурудзі проти дводольних і злакових бур’янів використовувався Тітус в нормі 50 г/га.

З результатів дослідження видно, що використання Граундфіксу в посівах сої покращує мікологічний стан ґрунту. Спостерігається зниження кількості патогенних грибів за обробки ґрунту біопрепаратом від 39,4% на контролі до 10,3% при застосуванні Граундфіксу (5 л/га), при цьому кількість сапрофітних грибів пропорційно зростала, що сприяло відтворенню родючості ґрунту та підвищувало забезпеченість рослин елементами живлення.

Це в свою чергу мало вплив на ріст і розвиток рослин (надземна та коренева частини сої були більш потужні), що відобразилось в покращенні елементів структури врожаю (вага зерна зростала від 8,4 на контролі до 9,97 при застосуванні Граундфікс в нормі 5 л/га, відповідно кількість зерен з рослини – 45,8-51,4, гілкування – 1,1-1,5) та підвищенні біологічної урожайності рослин. Так продуктивність рослин зростала від 3,01 т/га (рис. 1) на контролі до 3,24 т/га при застосуванні Граундфікс 3 л/га. Подальше збільшення норми використання препарату до 5 л/га сприяло зростанню урожайності до 3,36 т/га, при цьому надвижка складала 0,35 т/га.

Рис. 1. Біологічна урожайність сої залежно від обробки ґрунту біопрепаратом Граундфікс

ГраундфіксДослідження використання Граундфіксу проводились також на кукурудзі. Аналіз даних показав аналогічні з попередньою культурою тенденції. Так, за результатами досліджень встановлено, що кількість патогенів знижувалась від 48,9% на контролі до 23,0% при використанні Граундфіксу в дозі 5 л/га. Кількість сапрофітних грибів збільшувалась відповідно від 51,1% до 77,0%. Це, в свою чергу, покращило структурні елементи урожайності кукурудзи.

При застосуванні біопрепарату кількість зерен в ряду варіювала від 37,2 шт. на контролі до 38 шт. за норми 5 л/га, відповідно довжина качана від 18,45 до 19,86 см та маса зерна з качана від 237,1 до 253,64 г. Покращення структурних елементів відобразилось на біологічній урожайності кукурудзи. При застосуванні Граундфіксу в нормі 3 л/га продуктивність зростає на 0,9 т/га за рівня на контролі 8,62 т/га. Подальше збільшення норми витрати препарату до 5 л/га підвищує прибавку до 1,78 т/га (рис. 2).

Рис. 2. Біологічна урожайність кукурудзи залежно від обробки ґрунту біопрепаратом Граундфікс.

ГраундфіксПроведені дослідження обробки ґрунту Граундфіксом під першу культивацію на соняшнику підтверджують дані на попередніх культурах, що підсилення мікробіоти ґрунту за рахунок інтродукування корисних мікроорганізмів препарату сприяє кращому росту і розвитку рослин та підвищує урожайність культури. Так, застосування Граундфіксу збільшує кількість сапрофітних організмів від 56,6% на контролі до 91,6% за використання Граундфіксу в нормі 5 л/га та знижує кількість патогенів від 43,4 до 8,4%. За рахунок корисної біоти, яка поступила з препарату, підвищилась доступність елементів живлення рослин, що сприяло зростанню структурних показників та збільшувало врожайність культури.

Використання біопрепарату сприяло приросту продуктивності соняшнику на 0,32 т/га за рівня на контролі 4,04 т/га та норми використання Граундфіксу 3 л/га. При подальшому підвищенні норми витрати препарату до 5 л/га урожайність зростає на 0,64 т/га до контролю (рис. 3).

Рис. 3. Біологічна урожайність соняшнику залежно від обробки ґрунту біопрепаратом Граундфікс.

ГраундфіксХмельницька область, Білогірський р-н, 2018 р. Проводились виробничі дослідження використання Граундфіксу в нормі 5 л/га на площі 34,43 га в посівах сої сорту Кордоба. Ґрунт – чорнозем типовий, рН (сольове) – 7,1. Попередник — кукурудза на зерно.

Результати досліджень підтверджують наукові дані, що застосування Граундфіксу в нормі 5 л/га під першу культивацію покращує мікологічну ситуацію та сприяє підвищенню доступності рослинам сої фосфору, калію та азоту, як з ґрунту, так і з мінеральних добрив. Це в свою чергу підвищило продуктивність культури, прибавка в даному досліді становила 0,21 т/га за рівня контрольного варіанту 3,19 т/га (рис. 4).

Рис. 4. Урожайність сої залежно від застосування Граундфіксу (5 л/га).

ГраундфіксХмельницька область, Волочинський район, 2018 р. Проводились виробничі дослідження застосування Граундфіксу в нормі 3 л/га у посівах кукурудзи гібриду ЛГ 3350.

При аналізі результатів досліджень спостерігається тенденція покращення мінерального живлення рослин за рахунок азотфіксуючих, фосфор- та каліймобілізуючих мікроорганізмів, які сприяють збалансованому мінеральному живленню рослин. За рахунок бактерій, що входять до складу препарату, утворилося оптимальне співвідношення корисних мікроорганізмів в ґрунті, які підвищили доступність елементів живлення, що призвело до зростання урожайності.

Так, продуктивність підвищується на 0,31 т/га (рис. 5) порівняно до контрольного варіанту (Екостерн 1,5 л/га, КАС 15 л/га) за рівня останнього 11,52 т/га. При сумісному застосуванні деструктора стерні Екостерн 1,5 л/га, ґрунтового добрива Граундфікс в нормі 1,5 л/га та КАСу в дозі 15 л/га, урожайність становила 11,83 т/га, приріст до чистого контролю склав 0,73 т/га. Дослідження підтверджують ефективність біопрепаратів в рослинництві.

Рис. 5. Урожайність кукурудзи залежно від внесення Граундфіксу (3 л/га)

ГраундфіксКиївська область, Богуславський район. Проводились виробничі дослідження застосування Граундфіксу в нормі 5 л/га у посівах соняшнику гібриду Конді. Ґрунт – чорнозем типовий, рН (сольовий) – 5,3-6,2. Попередник – пшениця озима.

За результатами досліджень встановлено, що при внесенні Граундфіксу (5 л/га) продуктивність культури зростає від 3,66 на контролі до 4,27 т/га, приріст становить 0,61 т/га, що свідчить про високу ефективність біопрепарату (рис. 6).

Рис. 6. Урожайність соняшнику залежно від внесення Граундфіксу (5 л/га)

ГраундфіксОтже, використання ґрунтового добрива Граундфікс під основну культивацію сприяє збільшенню кількості корисних мікроорганізмів в ґрунті, які підвищують доступність фосфору, калію та азоту з ґрунту та мінеральних добрив, забезпечують рослини регуляторами росту рослин, підвищують стійкість до хвороб, що сприяє кращому росту і розвитку рослин і підвищує структурні показники. Завдяки цьому зростає урожайність сільськогосподарських культур та знижується собівартість продукції. В наукових установах за використання ґрунтового добрива Граундфікс (5 л/га) приріст урожайності сої, до контролю становила 0,35 т/га за рівня на контролі 3,01 т/га, відповідно кукурудзи 1,78-8,62 т/га та соняшнику 0,64-4,04 т/га.

Перевірка наукових досліджень ефективності препарату підтверджується на виробництві, приріст врожаю на сої складає 0,21 т/га за урожайності контрольного варіанту 3,19 т/га, відповідно кукурудзи – 0,31-11,52 т/га та соняшнику – 0,66-3,66 т/га.


(044) 594-38-83
(066) 155-98-89
(096) 155-89-89
www.btu-center.com