Препарат Грейнактив-С

7 апреля 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №14

СтатьиХимия и жизньПрепарат Грейнактив-С
Агролидер

Вплив на врожайність озимої пшениці, озимого та ярого ячменю, сої

Зараз, напередодні нового сезону, аграрії України обирають шляхи мінімізації своїх витрат на вирощування врожаю. Це завжди актуально, особливо в умовах економічної ситуації, що склалася в Україні сьогодні. Серед розробок українських вчених багато препаратів, що обіцяють досягти такого результату. Ми пропонуємо увазі наших читачів результати дослідження ефективності препарату «Грейнактив-С» при вирощуванні зернових культур та сої в насінництві та на товарне зерно, що проводилося українськими науковцями на дослідних полях Кропивницької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН в 2015 р. на таких культурах як пшениця озима, ячмінь – озимий та ярий, соя.

 

Схема дослідів для озимих пшениці та ячменю була така:

 • Контроль;
 • Обробка насіння препаратом «Грейнактив-С»;
 • Обприскування посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С».
 • Обробка насіння препаратом «Грейнактив-С»+ обприскування посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С».

У дослідах з ярим ячменем і соєю додавалися позиції:

 • Насіння нащадків (урожай 2014 р.);
 • Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив-С»;
 • Насіння нащадків (урожай 2014 р.) + обприскування посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С»;
 • Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив-С» + обприскування посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кінцевим результатом проведення польового досліду, що вивчає технологічні прийоми вирощування в комплексі з впливом факторів навколишнього середовища та продуктивних влаcтивоcтей культури, є її урожай. Чим в повнішій мірі фактори середовища будуть задовольняти біологічні потреби культури, тим ефективніше проявлятимуться потенційні можливості її продуктивності.

За браком місця в цій стислій публікації ми покажемо вплив препарату лише на урожайність означених культур. Але аналіз впливу препарату «Грейнактив-С» тільки на урожайність не розкриває умов її формування та потенційних можливостей агрокультури, які обумовлюються її сортовими особливостями. Тому для більш повної оцінки впливу препарату «Грейнактив-С» на продуктивність агрокультур під час досліду досліджувалися такі складові структури врожаю як довжина колосу, кількість зерен з головного колосу, вага зерен з головного колосу, вага зерен з рослини, густота стеблостою та інше.

Повний аналіз дії препарату по складових структури врожаю по кожній з досліджених культур можна знайти у звіті Кропивницької ДСГС, що розміщений на сайті www.agro-lider.com виробника препарату «Грейнактив-С» ТОВ «ТД «Агролідер».

1Ефективність використання препарату «Грейнактив-С» при вирощуванні озимої пшениці та озимого ячменю.
Продуктивність озимої пшениці залежить від комплексу умов, які складаються під час вегетаційного періоду. Результати впливу препарату «Грейнактив-С» на врожайність пшениці м’якої сорту Косовиця залежно схеми досліду наведені у таблиці 1.
Так, у контрольному варіанті врожайність становила 5,97 т/га. Використання препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння сприяло зростанню продуктивності культури порівняно з контролем на 0,23 т/га (3,9%), при обприскуванні посівів у фазі кущіння – на 0,34 т/га (5,7 %). Вищу урожайність (6,34 т/га) отримано при поєднанні обробки насіння та обприскуванні рослин, порівняно з варіантом без застосування препарату, приріст відповідно становив 0,37 т/га або 6,2%.Основою отримання високих врожаїв ячменю озимого є технології, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, біологічні особливості культури і сорту.

 

В умовах недостатнього зволоження недобір урожаю зерна обумовлюється його поганою виповненістю, що визначається умовами зовнішнього середовища під час формування і наливу зерна. Одноразове використання препарату «Грейнактив-С» сприяло підвищенню продуктивності ячменю озимого на 0,30 т/га або 5,8 % (при обробці насіння) та на 0,34 т/га або 6,5 % (при обприскуванні посівів), порівняно з варіантом без обробки (5,19 т/га). Найбільший приріст урожаю (0,46 т/га або 8,9 %) отримано у варіанті комплексного його застосування для інокуляції посівного матеріалу та подальшого обприскування посівів у фазі кущіння (табл. 2).
Найбільший позитивний вплив на продуктивність озимих зернових культур в умовах 2014/2015 рр. мало комплексне застосування препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння перед сівбою та обприскування посівів у фазу кущіння і приріст до контролю (5,97 – пшениця, 5,19 – ячмінь) склав 0,37 і 0,46 т/га або 6,2 і 8,9 %.

2Значення препарату «Грейнактив-С» у формуванні продуктивності посівів ячменю ярого сорту Созонівський.
Врожайність ячменю ярого є результатом реакції комплексу спадкових факторів рослини на умови зовнішнього середовища впродовж вегетаційного періоду. Але показники врожайності не завжди співпадають із елементами продуктивності рослин. Компенсувати погрішності початкових етапів розвитку культури можна через вдосконалення технології вирощування.

Урожайність ячменю ярого сорту Созонівський без впливу препарату (контроль) становила 5,34 т/га, а при сівбі насіння нщадків – 5,59 т/га, підвищення продуктивності становило 0,25 т/га або 4,7 % (табл. 3).Серед варіантів, де використовували для сівби насіння, отримане без застосування досліджуваного препарату, вищу урожайність (6,04 т/га) отримано при поєднанні обробки насіння та обприскуванні рослин. Приріст до контролю становив 0,70 т/га (13,1 %). Посіви, де використовували в якості посівного матеріалу насіння нащадків, вищу продуктивність забезпечили при обробці насіння (6,16 т/га) та за обробки насіння у поєднанні із обприскуванням посівів (6,18 т/га), що більше за контроль на 0,82 та 0,84 т/га (15,4 та 15,7 %) відповідно.

3Вплив препарату «Грейнактив-С» на продуктивність посівів сої.
Використання препарату Грейнактив-С сприяло підвищенню адаптивності рослин ранньостиглого сорту сої до умов посухи, що на час збирання забезпечило більшу кількість рослин на одиниці площі і, відповідно, їх виживаність. Так, якщо у варіанті без використання «Грейнактив-С» (контроль) кількість рослин перед збиранням становила 60 шт./м2 при виживаності рослин 78,9 %, то залежно від походження насіння та способу застосування даного препарату, рослини сої забезпечували підвищення густоти стеблостою на 4-12 шт./м2 або 6,7-20,0%.

В умовах 2015 р. соя у контрольному варіанті (без обробки препаратом «Грейнактив-С») формувала врожайність на рівні 2,01 т/га. Передпосівна обробка насіння препаратом «Грейнактив-С» сприяла підвищенню урожайності сої на 0,12 т/га або 6,0%, а у поєднанні з обприскуванням рослин у фазі бутонізації –
на 0,51 т/га або 25,4% (табл. 4).

Вирощування насіння нащадків дає можливість отримати урожайність на рівні 2,42 т/га, при обробці його перед сівбою препаратом «Грейнактив-С» – 2,44 т/га, а поєднання обробки насіння з обприскуванням рослин у фазі бутонізації – 2,66 т/га. Порівняно з контролем приріст становить 0,41; 0,43 та 0,65 т/га або 20,4; 21,4 та 32,3 % відповідно.

Таким чином, регулятор росту «Грейнактив-С» позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, підвищує стійкість рослин зернових культур та сої до стресових умов вирощування, позначається на формуванні елементів індивідуальної продуктивності та кінцевій врожайності досліджуваних культур.
Використання насіння нащадків ярого ячменю та сої, які були отримані від використання препарату «Грейнактив-С» в умовах 2015 року забезпечувало формування вищого рівня продуктивності даних культур.


Висновки

 • При вирощуванні пшениці озимої, озимого та ярого ячменю комплексне застосування препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння перед сівбою, та обприскування посівів у фазу кущіння, забезпечило підвищення урожайності на 0,37; 0,46 й 0,7 т/га (або 6.2; 8.9; 13.1%).
 • Передпосівна обробка насіння сої у поєднанні з обприскуванням рослин у фазі бутонізації препаратом «Грейнактив-С», сприяла підвищенню урожайності сої на 0.51 т/га або на 25.4%.
 • Використання насіння нащадків, яке отримане у варіанті використання «Грейнактив-С» із наступною обробкою насіння + обприскування посівів даним препаратом, сприяло підвищенню продуктивності ячменю ярого на 0.82-0.84 т/га (15.4-15.7%), сої – 0.43-0.65 т/га, (21.4-32.3%).

Торговий Дім "Агро Лідер"
Тел.: (0552) 38-12-43; (050) 315-04-02; (095) 272-66-74
E-mail: sizamagro@mail.ru
www.agro-lider.com