Ефективність передпосівної інкрустації насіння та позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® в посівах сої

12 июля 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №18

СтатьиАгротехнологииЕфективність передпосівної інкрустації насіння та позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® в посівах сої
насіння

Одним з глобальних питань сьогодення є проблема забезпечення постійно зростаючих потреб населення нашої планети рослинним білком.

У вирішенні цієї проблеми важливе місце відводиться розширенню посівних площ та підвищенню продуктивності посівів зернобобових культур, зокрема сої. Водночас її продуктивність залишається на досить низькому рівні. Середня урожайність сої в Україні становить близько 1,5 т/га, тоді як у світі – 2,3 т/га. Біологічний потенціал сучасних сортів цієї культури складає 14-17 т/га.

Важливу роль у підвищенні врожайності сої відіграє збалансована система удобрення. Як відомо з літературних джерел, культура досить вимоглива до мінерального живлення, на формування 1 т насіння потребує 80-100 кг азоту, 15-20 кг фосфору, 30-40 кг калію, 8-10 кг магнію, 18-21 кг кальцію. Завдяки добре розвиненій кореневій системі, соя може засвоювати поживні елементи з глибших шарів ґрунту, а також ті, які знаходяться у важкодоступних формах і практично не засвоюються іншими зерновими і бобовими культурами. Крім того, соя може задовольняти значну частину своєї потреби в азоті (до 70%) завдяки симбіозу з азотфіксуючими бактеріями роду Rhizobium.

Для активного бобово-ризобіального симбіозу необхідна добра забезпеченість ґрунту як макро- так і мікроелементами, в першу чергу – молібденом. Молібден бере участь в окислювально-відновлювальних процесах, синтезі білків, вітамінів і хлорофілу, вуглеводному обміні, активізує процеси біологічної фіксації азоту бульбочковими бактеріями. А також стимулює формування більшої кількості бульбочок на коренях сої. Поряд з молібденом для ефективного симбіозу необхідні й інші мікроелементи – бор, кобальт, залізо, мідь, марганець.

Для задоволення потреб рослин сої мікроелементами, у виробництві застосовують хелатні мікродобрива, які містять елементи живлення у доступній легкозасвоюваній формі. Вони використовуються шляхом передпосівної обробки насіння й позакореневих підживлень у критичні фази росту та розвитку рослин. Тому в сучасних умовах досить актуальним є вирішення питання функціонування симбіотичного апарату рослин сої та підвищення урожайності її посівів за сумісного використання позакореневих підживлень та інкрустації насіння мікроелементами.


Науково-дослідна робота щодо вивчення цього питання проводилася на полях ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Грунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний. Сою сорту Хорол висівали сівалкою Great plaints з міжряддям 15 см при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10-12°С. Норма висіву сої – 900 тис. насінин на 1 га.

Згідно з агротехнічними вимогами, з осені під оранку вносили гранульований суперфосфат (Р2О5 – 19%) і калійну сіль (К2О – 40%) у нормі 60 кг/га д.р. Навесні проводили закриття вологи і вносили аміачну селітру (N – 30%) у нормі 30 кг/га д.р. Для захисту від бур’янів застосовували ґрунтовий гербіцид Харнес (2,0 л/га).

Інкрустацію насіння сої проводили добривом «РОСТОК» Молібден із нормою витрати препарату 0,5 л на 1 т насіння. Позакореневе підживлення мікродобривами «РОСТОК» Молібден (1 л/га) і «РОСТОК» Бобові (3 л/га) проводили на посівах сої на початку бутонізації. Облік урожaю проводили методом прямого комбайнування.


Обов’язковою умовою ефективної азотфіксації є наявність під час росту й розвитку сої достатньої кількості мікроелементів. Як показали наші дослідження, у фазі бутонізації на контрольному варіанті (без інкрустації молібденом) на коренях однієї рослини сої формувалося 6,5 бульбочок, а їх сира маса становила 3,5 мг/рослину. Передпосівне оброблення насіння добривом «РОСТОК» Молібден забезпечувало зростання кількості та маси бульбочок відносно контролю (варіант без оброблення) на 11 шт. та 118,5 мг/рослину (табл.1).

Найбільш інтенсивне утворення бульбочок на кореневій системі відбувалось у період повного цвітіння – налив бобів. Так, у фазу наливу бобів на контрольному варіанті на коренях однієї рослини формувалося 12 бульбочок масою 51 мг/рослину, за інкрустації насіння добривом «РОСТОК» Молібден кількість та маса бульбочок зростала на 28,1 шт./рослину і 234 мг/рослину, що певним чином позначилось на формуванні насіннєвої продуктивності. Позитивний вплив інкрустації насіння сої добривом «РОСТОК» Молібден пояснюється покращенням надходження води, молібдену та інших поживних речовин з ґрунту в насінину, що створювало кращі умови для повного розкриття потенційних можливостей культури.

Проведення позакореневого підживлення добривами «РОСТОК» Молібден та «РОСТОК» Бобові сприяло зростанню кількості бульбочок культури на 10-17%. Підрахунок їх кількості показав, що найбільше бульбочок утворювалося на коренях сої, де проводили позакореневі підживлення посівів добривом «РОСТОК» Бобові у поєднанні з передпосівною обробкою «РОСТОК» Молібден – 19,6; 35,9 і 44,2 шт./рослину відповідно, залежно від фази розвитку, що більше на 13,1; 26,5 та 32,2 шт./рослину порівняно з контролем.

Важливим показником, що характеризує рівень продуктивності культури, є урожайність її насіння. Отримані результати свідчать про суттєвий вплив досліджуваних чинників на урожайність сої (табл.2).
На ділянках, де проводили позакореневе підживлення посівів сої добривом «РОСТОК» Молібден і «РОСТОК» Бобові без попередньої обробки насіння мікродобривом, її урожайність становила: 1,85 і 1,91 т/га, що більше порівняно з контролем відповідно на 0,14 і 0,20 т/га. Найвища урожайність насіння сої була на ділянках досліду з передпосівною обробкою насіння добривом «РОСТОК» Молібден і підживленням вегетуючих рослин у фазі бутонізації мікродобривами «РОСТОК» Молібден і «РОСТОК» Бобові: 2,11 і 2,12 т/га. Приріст до контролю відповідно становив 0,40 та 0,41 т/га.


Висновки.  Досліджувані елементи технології, а саме: інкрустація насіння сої та позакореневе підживлення у фазу бутонізації мікродобривами «УАРОСТОК»® позитивно впливають на розвиток бульбочкових бактерій, симбіотичну активність та урожайність посівів. Найкращим варіантом є проведення обробки насіння добривом «РОСТОК» Молібден та позакореневим підживленням посівів сої у фазі бутонізації добривом «РОСТОК» Бобові. Саме в цьому варіанті відмічено максимальні показники загальної кількості бульбочок (19,6-44,2 шт./рослину) та їх маси (231-429 мг/рослину), а також сформовано найвищий рівень урожайності насіння сої – 2,12 т/га.

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу
Богдан Вокальчук, агроном-консультант


ТОВ "Український Аграрний Ресурс"
+38 (068) 717-80-54
+38 (044) 239-27-30
info@rostok-ua.com
www.rostok-ua.com